Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Zábory pozemků

z příkazové řádky: sngZbr


Funkce vytváří tabulku záborů na základě dat ze souboru výměnného formátu katastru (VFK/XML/VGI).  Funkce ze souboru načte hranice parcel jako uzavřené křivky a následně analyzuje případné průniky s křivkou záboru. 

Povolené typy souborů pro získání parcelních hranic:
*.VFK = výměnný formát katastrální mapy
*.XML = soubor parcelních hranic GML, nebo soubor VFR obsahující navíc informace o pozemku
*.VGI = slovenský formát katastrální mapy

XML soubor s hranicemi parcel (GML) můžete vytvořit i pomocí příkazu sngInspireCP.
Internetové adresy pro stažení souborů zdarma
http://services.cuzk.cz/vfk/ku //katastrální mapa
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/cp/epsg-5514   //GML soubory, pouze parcelni hranice, obsahuje ID parcely.
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vymennyformat/vyhledej  //data RUIAN ve formátu VFR, parcely nelze po katastrech, pouze po obcích, obsahuje ID parcely.
https://services.cuzk.cz/vfk-gmpl  //data potvrzených GP (PGP) ve formátu VFK. Tento soubor může být načten pouze se souborem VFK stejného čísla (z adresy http://services.cuzk.cz/vfk/ku ). Název souboru s PGP je třeba doplnit o "-GP". Dejme tomu, že název souboru je "643777.vfk", tak soubor s PGP přejmenujeme na "643777-GP.vfk". Funkce poté může k sobě soubory spárovat. Soubor s PGP přidáme taktéž do seznamu načítaných VFK.

Parcely pod záborem je možno vypsat do souboru XLS s údaji o jejich vlastnících a plochou záboru. Pokud je vstupem soubor VFK bez informací o vlastnících, je možno vytvořit soubor s vypsanými parcelami pro žádost na ČÚZK.

Při spuštění funkce se objeví dialog na určení pracovního souboru (databáze) pro další rychlejší přístup k datům.

SPI data o vlastnících nejsou od verze VFK 5.3 součástí souboru, ale jsou získávány přes webovou službu ČUZK. Zapotřebí je soubor VFK s identifikátory vlastníků. Tento VFK vám na vyžádání poskytne katastr (tyto identifikátory neobsahují volně stažitelné soubory). Pro tuto webovou službu musíte mít zřízen na katastru účet. Načtení vlastníků do databáze poté proběhne automaticky. Program si při připojení na katastr vyžádá jméno a heslo uživatele a poté uloží do registrů. Přístupové údaje lze změnit v Nastavení.
SPI data slovenského katastru jsou obsažena ve speciálních souborech VGI.
Může se ovšem stát, že z katastru dostanete soubor, třeba verze 5.5, který identifikátory neobsahuje, zato obsahuje údaje o vlastnících. V tomto případě je vypsáno chybové hlášení "Neplatný identifikátor" a vlastníci jsou načteni ze souboru VFK.

Při vytváření nové databáze můžeme využít souborů VFK/VGI/XML, které máme již uloženy na disku, a nebo nechat funkci stáhnout požadovaný soubor VFK zdarma z webu katastru. 

Pokud neznáme katastrální území, můžeme k jeho identifikaci použít tlačítko "Vybrat křivku". Funkce podle souřadnic jejích vrcholů požadované KÚ nalezne a zaškrtne v seznamu. Tento soubor(y) VFK je následně z webu katastru stáhnut a načten.


V seznamu katastrálních území lze hledat postupným psaním z klávesnice (před začátkem psaní je třeba, aby bylo okno se seznamem aktivní). První nalezená položka se označí a zobrazí.

Volba "Zábory":Po nadefinování pracovní databáze můžeme přistoupit k výběru křivek definující zábory. Uživatel vybere křivku a následně ji tlačítkem "Odeslat" pošle k dalšímu zpracování.
Další možností výběru záborových ploch je hromadně z konkrétní hladiny .
Typ záboru "Nabyvatelé trvalého záboru" je určen k přiřazení Nabyvatele TZ k Trvalému záboru.  Pokud trvalý zábor protíná více křivek Nabyvatele, je přidán ten s největší plochou průniku. Informace o Nabyvateli se k jednotlivým křívkám přidávají před vlastním výpočtem a ukládají do souboru s koncovkou .nab.
Pokud má zábor ostrůvek (ostrůvky), nebo je zábor tvořený z více křivek, tak je zapotřebí tyto křivky převést na blok pomocí příkazu BLOK (BLOCK).   Povolené jsou také entity typu "šrafa" (BricsCADu V20 >, GstarCADu 2020 > , AutoCAD všechny verze) a  dále též entity typu "oblast".

Funkce provádí kontrolu na součet záborových ploch dotčených parcel s plochou křivky záboru. Při neshodě větší jak 0.001 (hodnota lze změnit v Nastavení) je zobrazeno varovné hlášení.
Záborové křivky nesmí být překříženy a ani mít dva vrcholy o stejné souřadnici.

Vybrané křivky lze uložit / načíst pro pozdější použití (toolbar   ).
Kód pro objekty SO nebo VB lze získat z názvu hladiny viz nápověda. Po nadefinování pravidla můžeme provést výběr hladin (popř. výběr křivky). Z vybraných hladin bude podle nastaveného kritéria zjištěn kód objektu.

Při zpracování Záborů dle ŘSD, budou křivky z Trvalého záboru bez výkupu přesunuty do Dočasného záboru nad 1 rok.

Vybrané záborové křivky lze pro lepší přehled vyšrafovat. Vyšrafovat lze i jednotlivé zábory parcel.
Pro AutoCAD je možné nastavit šrafování pomocí příkazu AutoCADu. Je o něco pomalejší, ale šrafy pak ve vlastnostech správně ukazují plochu.
Nastavení šraf je možné v Nastavení GeoWinu Mapa

Po ukončení výběru záborových křivek se objeví dialog na určení typu výpisu.


Nastavení výstupu do XLS souboru
Obecná nastavení Záborů

Vykreslit parcelní hranice, načte parcelní hranice a pacelní čísla z VFK do výkresu.
Šrafovat parcely dle názvu vlastníka, vyšrafuje zábory parcel s vlastníkem zadaným uživatelem. Vlastník nemusí být zadaný celým jménem, stačí část jména. V tomto konkrétním případě vyšrafuje všechny zábory s vlastníkem "Obec Jáma". Je možné zadat více vlastníků najednou, oddělovačem je pak středník.
Zapisovat plochy parcel z dat SPI, zapíše buď výměry z SPI nebo z grafických dat VFK.
Ignorovat názvy hladin (slučovat plochy), volba je přístupná pokud není vybrána možnost "Číslovat zábory parcel". Je-li volba zapnutá, tak budou ignorovány názvy hladin záborových křivek. V opačném případě, co unikátní hladina, to samostatný řádek v XLS souboru.

Při výstupu do VFZE od verze 1.2 je použita funkce na kontrolu identifikátorů použitých v souboru VFZE. Validace dle XSD chybu v tomto totiž neodhalí. Funkce jde použít na kontrolu souborů i samostatně (sngTestVFZE)

Parcely z PGP, parcely z PGP jsou spárovány dle průniku ploch s původní parcelou.
Parcely PZE, parcely PZE jsou spárovány dle průniku ploch s původní parcelou PKN. Pokud leží parcela PZE na několika parcelách PKN, je k parcele PKN přidělena pouze část na ní ležící.

Nastavení výstupu do XLS

Pokud je nastaveno vyrovnání plocha záborů (kvalita určení plochy parcely), bude vyrovnána i plocha průniku záboru a BPEJ.
Průnik plochy záborů s  BPEJ je počítán pouze v případě záborů Trvalých s výkupem i bez a dočasných nad 1 rok.

Název hladiny záborové křivky tvořené blokem se standardně čte z definice bloku. Chcete-li  získat název hladiny z vnořené křivky, tak změňte hodnotu v Nastavení GeoWinu.

V Nastavení GeoWinu Mapa jsou některé položky, které ovlivňují chování Záborů


Převod oblouku:
    Oblouky obsažené v souboru VFK se převedou na lomenou čáru, pro předejití chyb v CAD šrafách a z důvodu neexistence definice oblouku ve výstupu do VFZE.

Ukázka souboru XLS
Pokud je na jedné parcele více záborů, tak probíhá kontrola na součet ploch, když součet ploch dosáhne výměry parcely, je výměra parcely vytištěna tučně červeným písmem na zeleném pozadí.
Pokud plocha jednoho záboru v parcele přesáhne výměru parcely, je výměra parcely vytištěna tučněbílým písmem na modrém pozadí. Tato kontrola se provádí pro možný nesoulad skutečné plochy ze souřadnic s výměrou parcely v SPI. Stejným způsobem je označen zábor na celé ploše parcely, kde výměra ze souřadnic je menší než výměra z SPI.
Při volbě "Vypsat okolní parcely" jsou  nepřímí sousedé vytištěni zeleně a kurzívou.Volba "Parcely pod křivkou":Křivky lze vybírat myší z výkresu, nebo hromadně podle hladin. Po ukončení výběru se zobrazí následující dialog.Vlastnosti tohoto dialogu jsou stejné jako u výpisu Záborů.

Ukázka souboru XLS
křivky jsou seřazeny podle názvu hladin. Parcely se mohou opakovat, pokud je na jedné parcele více křivek v různých hladinách.Volba "Vykreslit parcely":
Vyšrafuje parcely ze seznamu parcelních čísel. Seznam parcelních čísel je čtený z textového souboru vybraného uživatelem.
Formát souboru je CSV. Oddělovačem je čárka nebo středník. Na každém řádku může být uveden kód KÚ a číslo parcelní, nebo pouze číslo parcelní. Pokud je uveden kód KÚ, tak musí být na všech řádcích. Funkce defaultně vykresluje i všechny ostatní parcelní hranice. Pro vypnutí či zapnutí kreslení parcelních hranic použijte "Nastavení GeoWinu / sekce katastr".

Příklad souboru:
    693936;st.111;
    693936;st.115;
    693936;st.115;
    693936;1181/1;
    693936;1181/2;
    693936;1182/1;
    693936;1182/2;

nebo
    st.111;
    st.115;
    st.115;
    1181/1;
    1181/2;
    1182/1;
    1182/2;


Poznámka:
AutoCAD, BricsCAD i GstarCAD mají chybně implementovánu API funkci pro šrafování regionu (oblasti), pokud je šrafovací vzor typu "SOLID". Každý CAD ale jinak. Problém je plocha s ostrůvky, která obsahuje oblouky, či kružnice. Kromě BricsCADu se mi to podařilo obejít vestavěným příkazem. V BricsCADu je navíc problém i vytvoření regionu, musel jsem proto nahradit všechny oblouky a kružnice liniovými segmenty o délce 10cm. Na přesnost dosažených výsledků by to ale nemělo mít žádný vliv.
Pokud máte nastaveny šrafy na typ "SOLID" a přesto se stane, že je oblast špatně vyšrafována, změňte šrafy na jiný vzor.


Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)