Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Inspire služby ČÚZK

INSPIRE je stahovací služba otevřených prostorových dat ČÚZK, implementovaná podle směrnice EÚ. Data jsou aktualizována denně. Vrácená data jsou serverem omezena počtem a nebo plochou.

Vykreslení katastrální mapy
z příkazové řádky: sngInspireCPEX


Jedná se o službu INSPIRE - téma parcely - národní rozšíření.
Funkce vyzve uživatele k vybrání oblasti. Dotaz přes BBOX je odeslán na server ČÚZK. Po obdržení odpovědi jsou vykresleny v zadané oblasti objekty dle výběru uřivatele. Data vrácená serverem jsou uložena do souboru s koncovkou XML.Vykreslení parcelních hranic
z příkazové řádky: sngInspireCP


Jedná se o službu INSPIRE - téma parcely.
Funkce vyzve uživatele k vybrání oblasti. Dotaz přes BBOX je odeslán na server ČÚZK. Po obdržení odpovědi jsou vykresleny v zadané oblasti parcelní hranice a parcelní čísla (k nim jsou přidány hyperlinky na ČÚZK). Data vrácená serverem jsou uložena do souboru s koncovkou XML.


Vykreslení adresních míst
z příkazové řádky:sngInspireAD


Jedná se o službu INSPIRE - téma adresy.
Funkce vyzve uživatele k vybrání oblasti. Dotaz přes BBOX je odeslán na server ČÚZK. Po obdržení odpovědi jsou do zadané oblasti vloženy bloky s číslem popisným, v neviditelném atributu je pak celá adresa. 

Místo bloků je možné vložit text, kde celá adresa je v tooltipu.

Přepínání mezi blokem a textem je možné v Nastavení GeoWinu v sekci Katastr a zábory.


Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)