Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Profil

z příkazové řádky: sngProfil12


Funkce slouží pro vykreslení trasy podélného nebo příčného profilu. Vstupem do programu jsou jednotlivé podrobné body.

Uživatel má tyto volby:

Soubor, uživatel vybere soubor staničení a výšek vygenerovaný funkcí v předcházejících sezeních. Každý nově vytvořený profil dostává název PROFILX.PRF, kde X je číslo o jednu větší než posledně vytvořený profil.

Ručně, uživatel má možnost body vybrat kurzorem na displeji, nebo zadat jejich hodnoty do dialogového panelu. Funkce podporuje i vkládání bodu inženýrských sítí i s hloubkou uložení (editační box "TYP SÍTĚ" a "HLOUBKA" ). Pokud máte dialogový panel vyplněn stiskněte tlačítko "ODESLAT". Ukončení výběru bodu provedete stisknutím tlačítka "KONEC". Tato volba automaticky vytvoří textový soubor "PROFIL1.PRF" a pokud již existuje vytvoří soubor s číslem o jedno větší než poslední soubor v aktuálním adresáři.

Pokud máte zatrženou volbu Ukaž bez inž. sítí tak volba RUCNĚ probíhá bez zobrazení výběrového dialogu.

3D křivka, uživatel ukáže na obrazovce 3D křivku a program si z ní odečte souřadnice vrcholů, a vytvoří automaticky soubor profilu

Hromadně, uživatel má možnost body profilu vybrat hromadně, tzn. výběrovým oknem apod. (ale bez možnosti zadat hloubku inženýrských sítí), s tím že zadá funkci jakým zpusobem má body rozvinout do profilu. Možnosti jsou: setrídit body podle vzdáleností od uživatelem definovaného bodu, nebo setrídit body podle císel (setrídení podle císel se dá opet ovlivnit nastavením v aktuální šablone).

Nastavení měřítka délek a výšek se provádí označením rádio tlačítka v poli "Měřítko" a nastavením poměru výšek k délkám (např. měřítko délek 1:500 a výšek 1: 100 se nastaví tak, že označíte rádio tlačítko měřítka 1: 500 a nastavíte poměr výšek k délkám na hodnotu 5.

Další volby ovlivňují způsob vykreslení profilu:

Zapnutí Automatické změny srovnávací roviny (implicitně Ano)

Tato volba mění srovnávací rovinu vždy, pokud profil ve vertikálním směru přesáhne mezní hodnotu stránky A4, nebo nedosahuje minimální hodnotu. Funkce vypočte novou Srovnávací Rovinu pro aktuální výšku bodu a přepočítá predešlou hodnotu výšky bodu.

Vložení rámových údajů: Funkce vkládá nalevo od vykresleného profilu rámové popisy.

Editace rámových údajů: Uživatel má možnost předefinovat implicitní hodnoty rámových údajů

Pokud musí uživatel jeden profil rozdělit na více částí (z důvodu časových, velikosti profilu), může u navazující části změnit počáteční staničení z 0.00 na libovolné reálné číslo (tj. číslo s des. tečkou). Změnu provede z příkazové řádky AutoCADu tímto příkazem (například):
(setq sngvzdstan 255.23)

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)