Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Výběr šablony projektu

z příkazové řádky: sngChangeSablona


Pokud výkres ještě nebyl otevřen v GeoWinu Mapa ( nemá měřítko a - nebo není v sekci výkresu Dictionary zapsána šablona projektu), tak se po otevření výkresu objeví dialogový panel s možností výběru pracovní šablony a volby měřítka výkresu. Obě dvě hodnoty - šablonu i měřítko může uživatel kdykoliv v průběhu editace výkresu změnit příkazem Změna šablony projektu z menu GeoWinu Mapa.

Měřítko můžete nejen vybrat ze seznamu, ale i napsat do editačního pole.

Vybrané měřítko se zapisuje do aktuální šablony jako naposledy vybrané. To znamená, že když budete příště otevírat nový výkres a najedete na určitou šablonu objeví se u ní naposledy definované měřítko.

Spolu s měřítkem a šablonou můžete zadat i aktuální číslo KÚ a číslo náčrtu ZPMZ, které slouží pro zpracování čísel bodů při jejich vytváření ve výkrese, případně při jejich výpisu do souboru (viz nápověda Zkrácení 15-cti místných čísel bodů)

Zaškrtávací políčko ”Zobrazovat tento dialog” zapnuté slouží k tomu, aby se tento dialog objevil vždy při otevření nového výkresu. Vypnuté políčko způsobí při otevření nového výkresu to, že se dialog neobjeví a GeoWin Mapa automaticky použije šablonu a měřítko naposledy vybrané, viz Nastavení GeoWinu Mapa.

Novou šablonu vytvoříte spuštěním funkce ”Nastavení GeoWinu Mapa” z roletky GeoWin a volbou ”Uložit šablonu projektu Jako”. Tím se zkopíruje aktuální šablona do Vámi uživatelsky pojmenované.

Poznámka:

-Vybraná šablona se zapíše do výkresu do sekce Dictionary pod klíč GeoWin.

-Měřítkové číslo se uloží do uživatelské proměnné USERR1 (kde např. 1: 500 je uloženo jako 0.5) a do hodnoty LTSCALE (uživatelské měřítko čar)

-Šablonou se rozumí předdefinované nastavení pracovního prostředí GeoWinu, jako jsou výšky a typy písem, specifické funkce atd.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)