Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Načtení souřadnic ze souboru do výkresu

z příkazové řádky: sngimportpoint


Funkce umožňuje načíst z datového souboru souřadnic body do výkresu a jejich zobrazení na displeji. Na displeji jsou zobrazeny jak čísla bodů, tak jejich výšky.


Poznámka: soubor můžete přetáhnout myší na plochu dialogu (drag & drop)

Šablona dialogu
:  nastaví hodnoty v dialogu dle definice zapsané v souboru *.ixyz. Definice sestává z jednotlivých parametrů dialogu (zaškrtávací políčka, editační pole....). Do definice se ukládá aktuální stav dialogu. Vybraná šablona se ukládá do šablony projektu.

Editace kódu zobrazí dialog pro modifikaci vstupních kódů bodů ( viz editace kódů)

Tvorba bodů

Pomocí dialogového panelu můžete ovlivnit, jakým způsobem budou výšky zobrazeny, jestli na stovky metrů (197.22), desítky metrů (97.22) nebo jednotky metrů (7.22). Výjimkou jsou body PBP ( s kódem bodové značky ”T” ) u nich se výška zobrazí v plném formátu.

Dialog pro tuto funkci umožňuje nastavit následující položky:

 umožňuje uživateli modifikovat seznam souřadnic, nebo určit, které body se nemají načíst. Body, které se budou načítat do výkresu, jsou označeny zatržítkem. Modifikace seznamu souřadnic je provedena pouze v paměti a změny nejsou ukládány do souboru !!!

V dialogu je možné jeden sloupec nahradit jiným. Slouží k tomi položka Kopírovat a Vložit sloupec.

Je také možné prohodit jednotlivé sloupce přetažením na požadovanou pozici


Ke každému bodu  je možno vložit blok (i s atributy) Tato volba vloží ke každému načtenému bodu blok vybraný uživatelem. V editačním poli je možné definovat vyplnění atributů při vložení. Řídící kódy jsou následující:    

Řídící kód Popis kódu
CB číslo bodu aktuálního bodu
Y souřadnice Y
X souřadnice X
Z, Z1 souřadnice Z
Z2 souřadnice Z
KOD kód bodu
XX: kód hladiny

v editačním poli by se tak mohlo objevit např.  70:CB Z1 Z2 KOD, nebo pouze CB Z KOD, pokud není uveden kód hladiny, je značka vložena do 0. Kód hladiny uživatel zjistí v "Názvy hladin GeoWinu Mapa" v posledním sloupci.

Vše ostatní mimo tyto kódy je vyhodnoceno jako text a také tak vloženo. Počet atributů bloku nesmí být menší než počet kódů v definici.  Ve složce c:\user\public\documents\GeoWin\Symbol\Standard\ jsou ukázkové bloky s atributy (docbod,doplbod,testbod), které je možné využít (modifikovat).

Takovéto vložení bloku i s atributy je možné využít pro načtení bodů, které jsou vytvořeny jako blok s atributy.Načtení liniových a bodových značek podle kódů načte a zobrazí zároveň s čísly bodů též bodové značky, podle kódu umístěného na konci řádku za Z-ovou souřadnicí. GeoWin je v tomto případě samoučící se, to znamená: pokud narazí na neznámý kód, vyzve uživatele k jeho zadání pomocí manažeru značek a automaticky nový kód zapíše do struktury aktuální šablony ( tímto zpusobem se rovnou určí i pracovní hladina pro značku). Pro lepší pochopení možností kresby podle předpisu spojnic viz automatická kresba podle kódu

Načtení pouze liniových a bodových značek podle kódů načte a zobrazí pouze bodové značky bez čísel bodů.

Načíst značky ve 3D načte značky ve 3D / 2D


Pod tlačítkem NASTAVENÍ jsou tyto volby:

Zarovnání čísla bodu určuje v jaké pozici bude umístěna tečka zobrazující bod u jeho čísla.

Výška fontu určuje velikost použitého fontu pro načítané podrobné body.

Jméno fontu určuje název použitého fontu pro načítané podrobné body.

Načíst v souřadnicovém systému nastavuje USS do kterého se načtou souřadnice.

Zkrátit 12-cti místná čísla ve formátu GP funkce umí převést tato dlouhá čísla do krátkého formátu podle specifik tvorby geometrických plánu. Například číslo 012001250002 převede na 125-2 (pokud jsou prostřední čtyři čísla odlišná od aktuálního nastavení ZPMZ, jinak převede na číslo 2 a vloží do hladiny DOPLN-BOD), a číslo 014000009001 převede na bod PBP (prostřední čtyři čísla jsou nuly – číslo nácrtu ZPMZ). Trigonometrický bod funkce pozná podle čísla KÚ 0009. Funkce se orientuje při převodu do krátkého formátu podle aktuálního čísla KÚ a ZPMZ

Kontrola duplicity čísel bodu před každým zobrazením čísla bodu zkontroluje zda už není toto číslo ve výkrese obsaženo, pokud ano, nabídne uživateli tři možnosti řešení situace: zadat nové číslo, původní bod smazat, zprůměrovat body ( viz funkce Kontrola duplicity čísel).


( Poznámka: Kódy mapových značek jsou uloženy v šabloně v sekci [Import codes], kde je uživatel může modifikovat a přidávat nové. Kód značky musí být textový řetězec.)

Ukázka definování kódu pro mapovou značku:

S = p_strom 56 jednotlivý strom

kde S je kód značky

p_strom je název bloku, který se použije pro vložení značky

56 je symbol hladiny, symboly hladin zjistítem, když se podíváte do souboru *.hld, funkce pro vytváření hladin totiž nezacházejí přímo s názvy hladin, ale s těmito symboly

jednotlivý strom je nepovinný popis (pro snazší orientaci uživatele)

Formát seznamu souřadnic: (datový soubor souřadnic bodu má na každém řádku tyto položky:)

<číslo bodu> <souřadnice Y> <souřadnice X> <výška bodu Z> <kód značky>

uspořádání datových položek v této struktuře je volitelné, a to ze seznamu Struktura datového řádku

možné jsou tyto volby čtení ze souboru:

cb, Y, X, Z, <kód>

cb, X, Y, Z, <kód>

cb, Y, X, <kód>

cb, X, Y, <kód>

Y, X, Z, cb, <kód>

X, Y, Z, cb, <kód>

cb, Y, X, Z1, Z2 <kód>
číslo bodu celé číslo, může být až 12-cti místné
souřadnice Y reálné číslo
souřadnice X reálné číslo
výška bodu Z reálné číslo
výška bodu Z2 reálné číslo
kód značky řetězec NENÍ POVINNÉ. Kód značky může být umístěn pouze na poslední pozici na řádku a neměl by začínat číslem

Formát datového souboru je volný. Základním oddělovačem je alespoň jedna mezera. Na první řádky uvozené ";" lze napsat úvodní komentář. Soubor nesmí obsahovat prázdné řádky.

Příklad datového souboru souřadnic :

; 20.5.1993
; Nádražní ul. c.p. 27
52 744425.55 1045896.33 198.22
53 744490.25 1045902.24 198.28
54 744492.36 1045900.35 197.36
901 744568.36 1043520.35 199.24 T

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)