Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Editor liniových objektů

z příkazové řádky: sngManLin


Tato funkce slouží k úpravě čar použitých ve funkci Liniové objekty. Uživatel má možnost nadefinovat jakým typem čáry, v jaké hladině se vykreslí. 

Každá sekce má společné nastavení pro: typ odsazené čáry (pokud při kreslení zvolíte volbu odsazení), nabídku typu uložení (povolí rozbalovací seznam s nabídkou podzemní, nadzemní atd.) a zpřístupnění tlačítka pro kreslení křivkou.

Před započetím úprav je vhodné si vytvořit (ale nemusíte) svou vlastní hladinu, pomocí funkce Hladiny GeoWinu Mapa, a taktéž pokud budete využívat vlastní typy čar, je nutné aby byly uloženy ve složce USERS/all_users/dokumenty/GeoWin.

Funkce před uložením vytváří záložní soubor s číslem od 1 do X, například soubor geowin.lne bude zálohován jako geowin(1).lne


V seznamu položek lze hledat postupným psaním z klávesnice (před začátkem psaní je třeba, aby bylo okno se seznamem aktivní). První nalezená položka se označí a zobrazí.

Pokud chcete do definice liniových objektů vložit novou sekci, zpřístupní se editační pole pro zadání názvu nové sekce. Tlačítkem OK potvrdíte.


Po vložení nové sekce do ní budete v dialogu přesměrováni. Nyní vyberte z rozbalovacího menu soubor s typem čar (*.lin), ve kterém máte nadefinovány potřebné čáry.

Nyní můžete vkládat nové položky. Pod pravým tlačítkem myši je menu s volbami Vložit a Smazat položku.

Definice struktury liniových objektů je čtena ze souboru GeoWin.lne, který lze modifikovat i ručně (mohou pouze zkušení uživatelé AutoCADu).

Členění souboru GeoWin.lne:

Hlavička souboru obsahuje sekci [Index], která obsahuje seznam použitých sekcí
Každá sekce obsahuje položku LineFile= <soubor>, kde <soubor> prezentuje jméno souboru s definicí čar ( definice čar viz nápověda AutoCADu).
Každá jednotlivá čára je definována: číslo_řádku=definice_čáry_nadzemní,definice_čáry_neověřené,definice_čáry_ověřené,kód_hladiny,uživatelský popis
Kde definice_čáry je název definice čtený ze souboru LineFile= <soubor>Kód hladiny je jedinečné číslo, kterým je identifikována hladina, kódy hladin naleznete v souboru STANDARD.HLD

Odsazená čára se řídí položkou TypeLineOffset= ukazuje na použitý typ liniového objektu, pokud je uvedena hodnota 0, bude se odsazená čára kreslit stejným typem čáry jako vodící. Číslo u položky TypeLineOffset= se vztahuje pouze na skupinu kde je použito.

Položka InzSit=0 (1), určuje zda se povolí výběr podzemních nebo nadzemních vedení.
Položka ButOff=0 (1), určuje zda se zpřístupní tlačítko pro kreslení křivkou.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)