Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Ostatní


z příkazové řádky: sngTestVFZE
Funkce slouží k nalezení chyb v XML souboru VFZE.  Kontroluje platnost použitých identifikátorů, např. objektId, nabyvatelId atd.

z příkazové řádky: sngSrafy2Kr
Funkce slouží k vykreslení obrysové křivky šraf. Křivka(y) jsou vykresleny buď do stejné hladiny jako šrafy, nebo do aktuální. Veškeré oblouky jsou převedeny na liniové segmenty. Převod se řídí hodnotou položky v Nastavení GeoWinu Mapa / Katastr / Převod oblouku .

z příkazové řádky: sngValidaceXML
Funkce slouží k nalezení chyb v XML souboru oproti XSD schéma.

z příkazové řádky: sngDupl
Funkce slouží k nalezení duplicit ve výkresu.

z příkazové řádky: sngCatchNea2
Funkce slouží k posunutí (přichycení) bodů k blízkému vrcholu linie.

z příkazové řádky: sngD2C
Funkce slouží k exportu údajů obsažených v souboru VFB do CSV

z příkazové řádky: sngDuplKr
Funkce slouží k odstranění duplicitních vrcholů křivky.

z příkazové řádky: sngPrik
Funkce slouží k nastavení hladiny a tloušťky čáry pro vybrané entity na základě vzorové.

z příkazové řádky: sng3DUcs
Funkce slouží k nastavení uživatelského 3D USS. Uživatel ukáže 2 body pro směr osy X a funkce poté prohodí osy Y a Z. Po nastavení USS je možné exportovat souřadnice bodů v tomto USS. Využití je možné např. u zaměření fasád.
Pro přepnutí do normálního pohledu stačí spustit tento příkaz znovut, nebo zadat příkazy: USS (_ucs) globální a Půdorys (_plan)globální.

z příkazové řádky: sngFlat
Funkce transformuje uživatelem vybrané objekty z USS do globálního SS a exportuje do nového výkresu. Funkce je vhodná k použití při transformaci objektů v 3D USS do půdorysu.

z příkazové řádky: sng3DArc
Funkce kreslí 3D oblouk.

z příkazové řádky: sngZmenaTextuZ
Funkce nastaví Z souřadnici vybraného Textu dle vzorového objektu.

z příkazové řádky: sngVytvorUzav
Funkce podle vzorové hladiny určené uživatelem prohledá výkres a pokud objeví linie nebo křivky, které tvoří uzavřený obrazec, tak tyto objekty spojí a převede na uzavřenou 2D nebo 3D křivku.

z příkazové řádky: sngSetNormala
Funkce nastaví normálu u objektů vybraných uživatelem.  Objekty mohou být tohoto typu: Oblouk, Kružnice, Bod, Multičára, Polyline LWpolyline, Text, Mtext. Normála je vektor kolmý k povrchu. V tomto případě se nastavuje hodnota ( 0,0,1).

z příkazové řádky: sngKontrolaPr
Funkce zarovná u vybraných objektů souřadnice na požadované desetinné místa.

z příkazové řádky: sngBreaklines
Funkce přeruší linie a křivky v místě (i zdánlivého)  průsečíku s ořezávající hranou. Hrana je také rozdělena na jednotlivé segmenty. Je možné objekty z jedné strany ořezávající hrany smazat.

z příkazové řádky: sngAddBPEJ
Funkce slouží k přidání obrazů BPEJ hranic do databáze parcel. Stejnou funkčnost má i  funkce v "Editace databáze parcel".

z příkazové řádky: sngBRE
Funkce nahradí ve výkrese bloky (značky) jiným blokem (značkou) .

Zobrazení orientace křivky
v Nastavení GeoWinu Mapa v sekci Ostatní je položka umožňující tuto vlastnost zapnout. Po najetí myší na křivku se objeví informační šipka znázorňující orientaci křivky.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)