Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Hromadné doplnění bodů

z příkazové řádky: snghromadbod


Funkce kontroluje linie, křivky, bloky a body (tečky), a když zjistí že v definičním bodě objektu chybí podrobný bod, tak ho doplní. Číslování začíná číslem zadaným uživatelem. Funkce neustále kontroluje, zda nabízené číslo už neexistuje, pokud ano vyhledá první nepoužité (to znamená, že můžete zadat počáteční číslo napr. 1, ale nový bod s tímto číslem se doplní pouze v případe pokud ještě toto číslo neexistuje).

Funkce si při svém spuštění vytvoří databázi existujících podrobných bodů, a pokaždé, když je doplněn nový bod do výkresu, je zároveň doplněn do této databáze. Pokud se doplňuje nový podrobný bod do definičního bodu objektu (úsečka, křivka,blok,bod) prohlédne se databáze, a zjistí se, zda už neexistuje bod se stejnými souřadnicemi (pokud existuje, není žádný bod doplněn), toto porovnání souřadnic bodu v databázi s nově vkládaným je s přesností na počet desetinných míst určených uživatelem v dialogu funkce na řádce: ”Porovnání bodů s přesností na des.m.”. Toto porovnání souřadnic bodů s určitou přesností je záměrně vytvořené pro situace, kdy například sousední konce úseček na sebe nenavazují zcela přesně (liší se v souřadnicích napr. na 6 pozici des.místa, což je možné pri převodu výkresu z jiného systému do AutoCADu).

Uživatel může ovlivnit nastavení doplněných bodů, zda se bude vytvářet výšková kóta, zda se bude kontrolavat duplicita čísel, zarovnání textu čísla bodu vzhledem k tečce atd.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)