Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Hromadná změna výšek

z příkazové řádky: sngFiltrZ


Funkce mění u objektů jejich výšku. Pokud je ve výběrové množině i výšková kóta, tak mění i zobrazení této kóty, podle aktuální výšky.

Funkce poskytuje uživateli tyto volby:

Změna výšky :

Přičíst- přičte ke každé výšce ( Z souř. definičního bodu objektu) hodnotu nastavenou uživatelem
Nastavit - nastaví výšky ( Z souř. definičního bodu objektu) na hodnotu zadanou uživatelem

Filtr výběru objektu :

Vše- zahrne do výběrové množiny všechny objekty vybrané uživatelem na displeji
Body - zahrne do výběrové množiny vybrané uživatelem pouze geod.body v hladinách podrobných, doplněných a PBPP bodů i s jejich výškovými kótami.

Aktuální formát výškové kóty :

Aktuální - funkce bere v potaz aktuální formát měněné výškové kóty
Pevný - uživatel nastaví napevno změnu zobrazení typu kóty buď na JEDNOTKY,DESÍTKY,nebo STOVKY metru

Des.místa u výškových kót : uživatel nastaví na kolik desetinných míst se zobrazí změněné výškové kóty (přednastavené jsou 2 des. místa)

Uživatel může objekty vybírat oknem, samostatně nebo volbou vše. NOVOU VÝŠKU může zadat pro všechny objekty HROMADNĚ, nebo určit kolik se má PŘIČÍST k aktuální výšce objektu. Funkce sama kontroluje zdali byla vybrána výšková kóta, pokud ano, změní nejen výšku kóty, ale i hodnotu textu.

Pokud vyberete pouze výškovou kótu, nedojde automaticky ke změně výšek sdruženého čísla bodu a tečky bodu !

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)