Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Obecné informace


GeoWin Mapa je navržen tak, aby bylo možné zadávat body nejen myší, ale i jejich číslem přes klávesnici. GeoWin Mapa byl uzpůsoben pro body se dvěma výškami. První výška je hlavní, vstupuje do všech editačních funkcí. Druhá výška je pomocná a editovat lze pouze funkcí Editace výškové kóty. Druhou výšku je možné vypsat do souboru se souřadnicemi pokud je vybrána struktura řádku se dvěma výškami.

Rozdíly ve verzích:

Nyní: 

Verze GeoWinu Mapa pro AutoCAD a BricsCAD byly sloučeny do jedné, základem byla ta pro BricsCAD. V GeoWinu Mapa bylo ponecháno zarovnání textu dle souřadnice pro zachování kompatibility se staršími verzemi GeoWinu Mapa, ale pro výpis správných souřadnic není již nutností. Souřadnice bodu je nyní brána z tečky bodu. Pro posun čísla textu proto můžete použít příkaz CADu posun (_move).

Pokud otevíráte výkres v AutoCADu s původně vytvořenými body a počítáte s tím, že je budete editovat,tak  je vhodné je převést na aktuální formát příkazem Asociovat body s tečkou. Tento příkaz body prováže s jejich tečkou a umožní přidávat (editovat) druhou výšku bodu. GeoWin poté bere souřadnici z tečky tohoto bodu.

Součástí instalace je soubor GText.lsp, obsahuje mimo jiné příkaz B2AText, který pod AutoCADem vrátí textu zarovnání podle tečky bodu.

Vytváření bodů pomocí GEOTEXTu již není podporováno. 

Původně:

GeoWin Mapa pod AutoCADem používá na čísla a výšky bodů objekty typu TEXT. Bod zarovnání textu je zároveň i souřadnicí geodetického bodu. Pod BricsCADem do verze V13 nelze tuto vlastnost využít a tak jsou k dispozici dvě možnosti:

1. čísla a výšky bodů jsou tvořeny objekty typu GEOTEXT. Má všechny vlastnosti původního TEXTu, ale nevýhodou jsou PROXY objekty na systémech, kde není instalován GeoWin Mapa pro BricsCAD a nebo ObjectEnabler GeoTEXTu.

2. čísla a výšky bodů jsou tvořeny TEXTem, s tím že souřadnice se nebere ze zarovnání TEXTu, ale z tečky bodu, která je s číslem svázána. Omezení je zřejmé, nesmí se mazat tečky bodů, pokud máme dostat správné souřadnice. Nesmí se rovněž provádět příkaz ČISTI (_PURGE), který by odstranil XData obsahující nezbytné informace.

Defaultně je nastavena tvorba bodů TEXTem. Pro volbu GEOTEXTu napište hodnotu položky [SETTING ENVIROMENT]/sngTextBodu=1 do aktuální šablony (ve složce GeoWinu Mapa).

Upozornění: Pokud otevíráte v BricsCADu do verze V13 výkres s body vytvořený GeoWinem v AutoCADu, každá operace s body (mimo výpisu souřadnic) naruší jejich souřadnice!

Pro převod těchto bodů na použitelné v BricsCADu slouží funkce Asociace bodů s tečkou


Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)