Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Funkce sloužící pro vytvoření řezu z půdorysných informací a jeho pozdejší načtení do nového výkresu.

z příkazové řádky: V_Rez


Po spuštění funkce se objeví dialogový panel s dotazem na vytvoření řezné roviny :

Volba <Ručně>:

Znamená to, že uživatel zadá řeznou rovinu počátečním a koncovým bodem ukázáním kurzoru na obrazovce, s tím, že rovina pohledu je nalevo po směru zadání těchto bodů.

Volba <Podle vzoru>:

Znamená to, že uživatel zadá řeznou rovinu nepřímo, pomocí již dříve vytvořeného řezu. V praxi to znamená, že uživatel při vytváření řezu budovou u prvního půdorysu zadá určení řezné roviny RUČNĚ a při dalších půdorysech se odkazuje na tento tzv. prototypový. Tyto údaje (úhel natočení, body řezné roviny, bod vložení) se zapisují vždy při vytvoření řezu do souboru s názvem, složeném z názvu řezu a koncovky .rez.

Uživatel zadá řeznou rovinu a funkce zjistí které hrany řez protíná a vykreslí po celé trase průsečíky této řezné roviny s liniemi které protíná.
Uživatel může poté vytvářet místnosti s rovným stropem nebo klenutým pomocí následujícího dialogu:

<S rovným stropem> <S klenutým stropem> <Další prvky> <Rada> <Konec> <Přerušit>

Upozornění: místnosti vytvářejte zadáním bodu zleva doprava, z důvodu vykreslení místnosti na správnou stranu, to jest nahoru.

Volba <Přerušit> umožní ukončit vytváření řezu a s pozdějším možným obnovením činnosti. Tato funkce si na disku vytváří pomocný soubor (REZ.$$$), v nemž má uloženy nezbytné informace pro obnovení funkce. Pokud chcete funkci obnovit, stací ji pouze spustit.

Poznámka
Funkce na vytváření řezu si při svém spuštění zkontroluje obsah proměnné USERI2, pokud obsahuje hodnotu 1, znamená to, že má proběhnout obnovení přerušení a načtení souboru REZ.$$$ (nastavení výšky podlahy,body řezné roviny, index řezného objektu, atd.)

Volba <Konec> ukončí funkci a vytvoří z nakreslených objektů blok, poté vloží do výkresu značky pro řezovou rovinu.

Volba <Další prvky> umožní přepnout se na další dialogový panel, pomocí kterého můžete vytvářet prvky v pohledu:

Volba <Dvere> vykreslí dveře v pohledu. Uživatel musí pouze ukázat linii dveří. Funkce prohledá v okolí linie blok v hladine DIMVYSK s atributem "VYSKA" a z něho zjistí výšku dveří a tu vydělí hodnotou obsaženou v proměnné DIMLFAC. Pokud je metoda neúspěšná, dotáže se uživatele na výšku dveří.
Volba <Okno> vykreslí okno v pohledu. Uživatel musí pouze ukázat linii okna a zadat výšku parapetu a výšku okna.
Volba <Hrana> vykreslí hranu v pohledu. Uživatel musí pouze ukázat lomový bod v půdoryse.
Volba <Schody> vykreslí schody v řezu nebo pohledu. Uživatel nejdříve zadá výšku roviny u prvního schodu (pro výškové umístění schodiště), převýšení schodištního ramene a počet schodů, poslední dva údaje se požadují pro přesný výpocet výšky stupně. Dále se zadávájí jednotlivé stupně, a to tak, že ukazujete průsečíky řezné roviny s jednotlivými stupni a zároveň ukazujete (volitelně) konec hrany stupně v pohledu. (konec hrany v pohledu se ukazuje, pokud chcete vykreslit v řezu pohled na šikmé nebo točité schodiště) Samozřejmě funkce nevykreslí kompletní konstrukci schodiště, ale jakousi kostru, kterou později můžete editovat. I přes toto omezení, je však tato funkce
výrazným přínosem při tvorbě řezu schodištěm.
Volba <Překlad> vykreslí v požadované výšce od podlahy překlad v řezu, ukáží se jednotlivé průsečíky řezové roviny s liniemi překladu a zadá výška překladu od podlahy.

Upozornění :
Pokud jste vytvořili řez a funkci ukončili normálně příkazem "KONEC",máte ještě možnost se vrátit k dodělání případných nedodělků, pomocí funkce "Načti a oprav řez" v roletovém menu "Rekonstrukce\\Řezy".

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)