Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Výpis souřadnic bodů z výkresu do souboru

z příkazové řádky: sngExportBod


Tato funkce vypíše souřadnice vybraných bodů z výkresu do souboru určeného uživatelem.

Šablona dialogu:  nastaví hodnoty v dialogu dle definice zapsané v souboru *.exyz. Definice sestává z jednotlivých parametrů dialogu (zaškrtávací políčka, editační pole....), názvu souboru a koncovky souboru. Do definice se ukládá aktuální stav dialogu. Vybraná šablona se ukládá do šablony projektu.

Funkce vypisuje body podle několika kritérií. Prvním je druh bodu. Druhým rozsah hodnot čísel bodů a jejich výšek (tzv. filtrační test).

Pokud je ve výkrese nastaveno nenulové číslo KÚ a ZPMZ, doplňuje funkce vypisovaná čísla na 15-cti místná ve tvaru XXXXXXYYYYYZZZZ, kde XXXXXX je číslo KÚ, YYYYY je číslo ZPMZ a ZZZZ je vlastní číslo bodu.

Podle typu bodu (a / nebo):

Zaměřené- vybere pouze zaměřené body
Doplněné- vybere pouze doplněné body
body PBPP- vybere pouze body PBPP

Podle oblasti výběru:

Všechny- výběrovou množinou je celý výkres, z něj se vypíší souřadnice zaškrtlých typů bodů
Ukážu sám- výběrovou množinou jsou ukázané body kurzorem na displeji, z nich opět vypíše ty, které odpovídají zaškrtnuté volbě Typu bodu
Mapový list- uživatel kurzorem identifikuje bod v požadované oblasti map. listu, a funkce si sama zjistí rozsah mapového listu a vypíše souřadnice určených typů bodů pouze z něj.

Souřadný systém– souřadnice vypíše v aktuálně nastaveném USS.

Filtrační test:

Podle čísel- zapíše do souboru pouze čísla v daném intervalu
Podle výšek- zapíše do souboru pouze čísla jejichž výšky jsou v daném intervalu
<Test na čísla a výšky probíhá současně>

Třídit:

Funkce umí setřídit výsledný datový soubor

Podle čísel bodů- setřídí souřadnice podle čísla bodu
Podle souř. Y- setřídí souřadnice podle souřadnice Y
Podle souř. X- setřídí souřadnice podle souřadnice X
Podle souř. Z- setřídí souřadnice podle souřadnice Z
Podle popisu- setřídí souřadnice podle popisu

UPOZORNĚNÍ: Třídění nebude fungovat správně pokud číslo bodu je obecný řetězec.

Struktura datového řádku – určuje v jakém pořadí se budou zapisovat datové položky v rámci řádku

možné jsou tyto volby zápisu:

cb, Y, X, Z, <kód>
cb, X, Y, Z, <kód>
cb, Y, X, <kód>
cb, X, Y, <kód>
Y, X, Z, cb, <kód>
X, Y, Z, cb, <kód>

Souřadnice s přesností na desetinná místa – určuje na kolik desetinných míst se souřadnice zapíší.

Přidat k bodům poznámku - pomocí této volby GeoWin zjišťuje, zda vypisovaným bodem neprochází úsečka, 2D křivka, nebo v něm nemá vkládací bod objekt typu blok nebo text. Najde-li GeoWin Mapa nějaké objekty, zjistí zda je jejich definice zapsána v aktuální šabloně, pokud ano, přidá k bodu poznámku z této definice, pokud ne, vyzve uživatele k doplnění poznámky k objektu pro zapsání nové definice do aktuální šablony.

Ukázka definice poznámky k objektu ze sekce [Export codes] v šabloně GeoWinu:

[Export codes]
PO_KANSA=Šachta
PO_SOUPE=Šoupátko
KOLEKTOR=Lom trasy

kde PO_KANSA je název bloku a šachta je uživatelská poznámka, která se objeví u vypisovaného bodu, pokud bodem prochází úsečka nebo 2D křivka zjišťuje se její hladina a ta se hledá v těchto definicích, takže pokud bodem prochází linie kolektoru, která je v hladině KOLEKTOR, hledá se podle této hladiny. GeoWin umí vypsat i text, který má definiční bod ve vypisovaném bodě, tento speciální text lze k bodu připnout funkcí GeoWinu – Poznámka k bodu.

Na začátek souboru je možno vložit hlavičku s přednastavenými informacemi. Pro některé údaje můžete použít vestavěná makra.
Přehled dostupných maker:

  • %DWG  jméno výkresu
  • %UCS  název použitého USS
  • %STRUKT  struktura datového řádku
Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)