Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Výpočetní funkce


Všechny výpočetní funkce umožňují zápis výsledku výpočtu do souboru (u funkce, která využívá ke komunikaci s uživatelem dialog, je přepínač sloužící k zapnutí popřípadě vypnutí volby zápisu do souboru, tam kde funkce nepoužívají dialog (měřické přímky, výpočet jižníku atd.) máte možnost tuto volbu ovlivnit příkazem Nastavení GeoWinu Mapa

Upozornění: výpočetní funkce, které zapisují výsledné souřadnice do souboru, je zapisují v aktuálním souřadném systému.

Pevná měřická přímka

z příkazové řádky: sngMerPrim

Funkce provádí výpočet bodů na pevné měřické přímce a jejich zobrazení v grafické databázi a přirazuje těmto bodům číslo. Funkce vyžaduje zadání počátečního a koncového (popř. orientaci) bodu měřické přímky a hodnoty staničení a kolmic jednotlivých bodů. Po výpočtu a zobrazení funkce nabídne číslo bodu následující za posledním vsazeným do situace. Funkce provádí kontrolu, zda toto číslo již existuje (v závislosti na zapnuté Kontrole duplicity bodu).

Během funkce se na displeji kreslí pomocné úsečky pro lepší orientaci při výpočtu. Tyto úsečky nejsou součástí kresby a zmizí překreslením situace. Body počátku a konce je možné zadat, buď ukázáním kurzoru na displeji, nebo číslem bodu z klávesnice. Mód úchopu je nastaven na "konec,bod,vkládací"

Pevná měřická přímka s vyrovnáním

z příkazové řádky: sngPeVyr

Funkce provádí výpočet bodů na pevné měřické přímce s vyrovnáním. Funkce zobrazuje body v grafické databázi a přiřazuje těmto bodům číslo.

Funkce vyžaduje zadání počátecního a koncového bodu měřické přímky, měřené vzdálenosti mezi těmito body a hodnoty staničení a kolmic jednotlivých bodů. Tyto hodnoty se vyrovnají podle vypočtené vzdálenosti koncových bodů měřické přímky. Po výpočtu následuje dotaz na číslo bodu a nabídne číslo následující za posledním číslem vloženým do situace.

Funkce provádí kontrolu, zda toto číslo již existuje (v závislosti na zapnuté Kontrole duplicity bodu). počáteční a koncový bod je možné zadat, buď ukázáním kurzoru na displeji, nebo číslem bodu z klávesnice. Mód úchopu je nastaven na "konec,bod,vkládací"

Výpočet vzdálenosti

z příkazové řádky: sngVz

Funkce vypočítává vzdálenost a převýšení mezi dvěma body. Body je možné zadat ukázáním kurzoru na displeji, nebo číslem bodu z klávesnice.

Mód úchopu je nastaven na "konec,bod,vkládací". Spočtené výsledky je možné zapsat do souboru. Jméno souboru se vytvoří z názvu výkresu a koncovky VZD.

Funkce vypíše informace o vodorovné délce, převýšení, šikmé délce, jižníku a celkové vzdálenosti naměřené touto funkcí během jednoho spuštení.

Počet vypisovaných desetinných míst je určen nastavením proměnné LUPREC.

Celková délka linií

z příkazové řádky: sngVzdX

Funkce spočítá součet délek linií, křivek a 3D křivek v požadovaných hladinách, nebo vybraných uživatelem. Funkce spočítá jejich vodorovné nebo šikmé délky.

Výpočet plochy

z příkazové řádky: sngPlocha

Funkce vypočítá plochu s možností zápisu do souboru a do výkresu.

Možnosti zadání plochy:

- Ukaž lomové body, postupné zadávání lomových bodů
- Ukaž křivku, vybrání křivky reprezentující plochu
- Bodem uvnitř plochy, bod uvnitř ohraničené oblasti. Možnost vynechání objektů z některých hladin. Tolerance v napojení objektů nastavuje proměnnou HPGAPTOL. V některých verzích některých CAD programů nefunguje správně, pokud hranice obsahuje oblouk nebo kružnici.

Pokud zapisujeme do souboru vytváří se automaticky soubor podle jména výkresu s rozšířením .PTK, pokud již tento soubor existuje, tak se vypočítané plochy připojí na konec souboru. Výsledná plocha a obvod se objeví na displeji a zapíše do souboru. Zapisujete-li plochu do souboru, zapíší se také čísla zadávaných bodu. Spočítanou plochu můžete též vsadit do výkresu jako textovou entitu.

Výpočet jižníku

z příkazové řádky: sngJiznik

Funkce spočítá jižník mezi stanoviskem a orientací a zobrazí výsledek v grádech na displeji.

Body je možné zadat, buď ukázáním kurzoru na displeji, nebo číslem bodu z klávesnice. Mód úchopu je nastaven na "konec,bod,vkládací"

Výpočet sklonu v procentech

z příkazové řádky: sngPrevProc

Funkce spočítá sklon v procentech mezi dvěma body a vypíše výsledek na displej.

Body je možné zadat, buď ukázáním kurzoru na displeji, nebo číslem bodu z klávesnice. Mód úchopu je nastaven na "konec,bod,vkládací"

Protínání z délek

z příkazové řádky: sngProDel

Funkce provádí výpočet bodů protínáním z délek a jejich zobrazení v grafické databázi. přiřazuje těmto bodům číslo. Funkce vyžaduje zadání dvou známých bodu jako základny a jednotlivých vzdáleností na určovaný bod. Po výpočtu a zobrazení se funkce dotáže zda chcete bod na opačné straně základny. V případe že ano, pak funkce provede znovu výpočet se stejnými hodnotami. Dále se funkce dotáže na číslo bodu a nabídne Vám číslo následující za posledním číslem vloženým do situace.číslo bodu může být libovolné celé číslo.

Funkce provádí kontrolu, zda toto číslo již existuje (v závislosti na zapnuté Kontrole duplicity bodu). Během výpočtu se na displeji kreslí pomocné úsečky, které Vám umožní se orientovat při výpočtu. Tyto úsečky nejsou součástí kresby a překreslením zmizí.

Body základny je možné zadat, buď ukázáním kurzoru na displeji, nebo číslem bodu z klávesnice. Mód úchopu je nastaven na "konec,bod,vkládací"

Protínání z úhlů

z příkazové řádky: sngProtUhel

Funkce provádí výpočet bodů protínáním z úhlu a jejich zobrazení v grafické databázi. přiřazuje těmto bodům číslo. Funkce vyžaduje zadání dvou známých bodu jako základny a jednotlivých měřených (vodorovných úhlu ) směru v grádech. Funkce se dotáže na číslo bodu a nabídne Vám číslo následující za posledním číslem vloženým do situace.číslo bodu může být libovolné celé číslo.

Funkce provádí kontrolu, zda toto číslo již existuje (v závislosti na zapnuté Kontrole duplicity bodu) . Během výpočtu se na displeji kreslí pomocné úsečky, které Vám umožní se orientovat při výpočtu. Tyto úsečky nejsou součástí kresby a překreslením zmizí.

Body základny je možné zadat, buď ukázáním kurzoru na displeji, nebo číslem bodu z klávesnice. Mód úchopu je nastaven na "konec,bod,vkládací"

Zpětné protínání z úhlu

z příkazové řádky: sngProtZpet

Funkce provádí výpočet bodů zpětným protínáním z úhlů (Cassiniho řešení) a jejich zobrazení v grafické databázi. přiřazuje těmto bodům číslo. Funkce vyžaduje zadání třech známých bodů a jednotlivých měřených vodorovných směru (úhlů ) v grádech z určovaného bodu. Funkce se dotáže na číslo bodu a nabídne Vám číslo následující za posledním číslem vloženým do situace. Číslo bodu může být libovolné celé číslo.

Funkce provádí kontrolu, zda toto číslo již existuje (v závislosti na zapnuté Kontrole duplicity bodu) . Během výpočtu se na displeji kreslí pomocné úsečky, které Vám umožní se orientovat při výpočtu. Tyto úsečky nejsou součástí kresby a překreslením zmizí.

Body základny je možné zadat, bud ukázáním kurzoru na displeji, nebo číslem bodu z klávesnice. Mód úchopu je nastaven na "konec,bod,vkládací"

Výpočet rajonu

z příkazové řádky: sngRajon

Funkce provádí výpočet bodů metodou rajonu a jejich zobrazení v grafické databázi. přiřazuje těmto bodům číslo. Funkce vyžaduje zadání dvou bodu (jako stanoviska a orientace) a zadání levostranného úhlu v grádech. Volitelně můžete zadat vodorovnou nebo šikmou vzdálenost, při výběru volby šikmé vzdálenosti je nutno zadat zenitový úhel. Funkce se dotáže na číslo bodu a nabídne Vám číslo následující za posledním číslem vloženým do situace.číslo bodu může být libovolné celé číslo.

Funkce provádí kontrolu, zda toto číslo již existuje (v závislosti na zapnuté Kontrole duplicity bodu) . Během výpočtu se na displeji kreslí pomocné úsečky, které Vám umožní se orientovat při výpočtu. Tyto úsečky nejsou součástí kresby a překreslením zmizí.

Body základny je možné zadat, buď ukázáním kurzoru na displeji, nebo číslem bodu z klávesnice. Mód úchopu je nastaven na "konec,bod,vkládací"

Výpočet úhlu

z příkazové řádky: sngUhly

Funkce provádí výpočet úhlu (grády) sevřeného mezi třemi body, z nichž prostřední zadaný je vrcholem počítaného úhlu.

Body je možné zadat, buď ukázáním kurzoru na displeji, nebo číslem bodu z klávesnice. Mód úchopu je nastaven na "konec,bod,vkládací"

Průsečík přímek

z příkazové řádky: sngPrus

Funkce provádí výpočet průsečíku dvou úseček (přímek).

Uživatelským vstupem jsou objekty typu úsečka (line) a křivka (polyline). Křivka musí být vybrána v úseku, kde její segment protíná náš objekt.

Před výběrem prvního objektu, lze volbou Nastavit ovlivnit typ průsečíku (zda musí ležet na protínaných úsečkách). Pokud se úsečky protínají, je možné v průsečíku vytvořit geodetický bod.

Lineární regrese

z příkazové řádky: sngRL

Lineární regrese je matematická metoda používaná pro proložení souboru bodů v grafu přímkou. O bodech reprezentujících měřená data se předpokládá, že jejich x-ové souřadnice jsou přesné, zatímco ypsilonové souřadnice mohou být zatíženy náhodnou chybou, přičemž předpokládáme, že závislost y na x lze graficky vyjádřit přímkou. Pokud měřené body proložíme přímkou, tak při odečítání z grafu bude mezi ypsilonovou hodnotou měřeného bodu a ypsilonovou hodnotou ležící na přímce odchylka. Podstatou lineární regrese je nalezení takové přímky, aby součet druhých mocnin těchto odchylek byl co nejmenší.

Uživatelským vstupem jsou podrobné body, výstupem entity typu tečka a úsečka proložená spočítanými body.


Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)