Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Automatizovaná kresba


Automatická kresba podle předpisu spojnic je zabudována ve funkci „Načtení bodů do výkresu.“

Funkce umí vkládat bodové značky, nebo kreslit spojnice (úsečky, oblouky) podle kódu uvedených v seznamu souřadnic. Každý bod může obsahovat současně, jak kódy pro značky, tak i pro spojnice a identifikátory akce. Kódy bodu můžete editovat příkazem sngImportKod.

Příklad souboru souřadnic s kódováním kresby:

1 741256.222 1033200.889 201.25 BZ S // start čáry typu BZ
2 741203.568 1033200.889 200.36 BZ
3 741190.970 1033213.471 200.47 SI S OPN15
4 741169.820 1033213.405 199.58 SIA S
5 741190.970 1033161.823 180.69 SI ZO OPN14  // začátek oblouku typem čáry SI a zároveň odsadí o 14cm
6 741169.371 1033160.650 170.71 SIA ZO
7 741203.568 1033171.531 198.82 BZ CHB S
8 741206.300 1033147.980 198.93 SI OPN12 LA  // tímto bodem prochází čára typu SI, odsadí jí výškově o 12cm a zároveň je tu umístěna lampa definovaná kódem LA
9 741183.502 1033137.767 197.04 SIA SIC S // tímto bodem prochází čára typu SIA a zároveň začíná čára typu SIC
10 741227.473 1033143.140 198.15 SI KO CHB   // v tomto bodě končí oblouk typem čáry SI a zároveň tínto bodem prochází chodník typem čáry CHB
11 741212.927 1033128.612 198.26 SIA KO
12 741258.161 1033171.531 198.37 BZ U CH S SIC
13 741270.113 1033143.786 199.48 SI CH
14 741267.762 1033129.552 200.59 SIA

Ukázkový datový soubor se souřadnicemi je umístěn ve složce GeoWinu.

Uživatelské kódy:
kde kód SI, SIA je linie silnice, kód BZ je budova zděná, LA je kód pro značku lampy, kódy CH a CHB jsou kódy chodníku. Na neznámé kódy se aplikace sama dotáže a doplní do aktuální šablony.
Kódy lze psát i ve stylu BZ.1 BZ.2 apod. Funkce převezme nastavení z mateřského kódu.

Identifikátory akce:

S, jako start kresby nové spojnice, musí být uvozen kódem linie, např.: SI S, kde SI je kód pro linii silnice, pokud není uveden jako další identifikátor ZO, kreslí se úsečka, pokud uveden je, začne kresba oblouku, Funkce prohledá a pospojuje všechny body s kódem (v tomto případě) SI, dokud nenarazí na konec souboru nebo řádek se startem stejného identifikátoru linie (SI S).

SK, jako start křivky (polyline2D/3D, dle nastavení GeoWinu), ostatní stejné jako u identifikátoru S

U, jako uzavřít, nakreslí úsečku/křivku z bodu u kterého je tento identifikátor, k nejbližšímu předchozímu bodu s identifikátorem akce S nebo SK (oba musí mít samozřejmě stejný kód linie)

ZO, jako začátek oblouku, tímto bodem započne kresba oblouku, tento identifikátor může být uveden spolu s identifikátorem S

KO, kresba oblouku je ukončena

ZK, jako začátek kružnice, kružnice není zapojena do přecházejících ani následujících akcí, což znamená: pokud má kružnice stejný kód linie jako předcházející, tak není kreslena spojnice z předchozího bodu do bodu s kódem kružnice, je to bráno stejně, jako by bod měl identifikátor akce S.

KK, jako konec kružnice, pokud je v zadání mezi ZK a KK definován bod, funkce kružnici vytvoří, tak aby procházela těmito třemi body, pokud je v zadání pouze ZK a KK, funkce vytvoří kružnici tak, že bod s kódem ZK je středem kružnice a poloměr je definován bodem s kódem KK, pokud budete pokračovat linií o stejném kódu jako kružnice je třeba přiřadit identifikátor akce S

TX, vloží do výkresu text definovaný uživatelem za tímto identifikátorem, např. TXAhoj (bez mezery!), vloží do výkresu text „Ahoj“.

OPN,OPD,OLN,OLD, jsou identifikátory pro polohové a výškové odsazení linie/křivky. Za tímto identifikátorem musí následovat hodnota výškové změny, např. OPN15 značí osaď vpravo a výškově nahoru o 15cm, OLD15 by značilo odsaď vlevo a výškově o 15cm dolů. Polohové odsazení je čteno z aktuální šablony (Sekce Setting enviroment, položka odsazeniSpojnic). Jednotky pro výškové odsazení jsou přednastaveny na cm (sekce Setting enviroment, položka jednotkyOdsazeni). Pokud je výškové odsazení definováno hodnotou 0, tak v tomto bodě je i vodorovné odsazení 0. Jakmile je definováno výškové odsazení, tak platí do další změny, nebo do kódu s hodnotou 0.

DO, doplní poslední 3 pospojované body do obdélníku (linie, křivka).

Poznámka:

Kódy T,N,TN jsou vyhrazeny pro značky bodového pole.

Oblouky mohou být kresleny dvěma body (pak se nakreslí jako tečna k posledně kreslené linii), nebo libovolným počtem bodů, s tím že první tři body jsou vykresleny jako oblouk a další jako tečné k předchozímu oblouku. Je vhodné identifikátory u akcí pro čáry byly u sebe a kód pro bodové značky třeba na začátku nebo na konci. Například: BZ S OPD14 SI OPN12 LA, v tomto bodě budou dvě čáry s odsazením a umístěna bod.značka. Další možný zápis tohoto kódu je LA BZ S OPD14 SI OPN12, nebo BZ S OPD14 LA SI OPN12. Není možný tenro zápis BZ S LA OPN15, identifikátor odsazení už není přiřazen čáře BZ, ale lampě!

Omezení:
Délka všech kódu na řádku je omezena na 50 znaků (včetně mezer) a maximálně 20 kódů (mimo identifikátory akce, ty funkce automaticky přiřadí ke kódu)
Nemohou být zadávány na jedné linii bezprostředně za sebou dva oblouky, musí být mezi nimi alespoň jedna úsečka, prakticky to znamená, že nemohou být za kódem linie identifikátory ZO KO. Například SI ZO KO, kde SI je kód linie, je nepřípustné, ale SI ZO BZ KO lze, kde BZ je kód budovy zděné.

Nastavení  GeoWinu Mapa,  položka Kresba odsazených čar podle předpisu spojnic
Kreslit příčky spojnic, zda se budou spojovat vrcholy odsazované čáry s původní, implicitní hodnota Ne (nekreslit)
Jednotky odsazení, v jakých jednotkách se budou zadávat výšky, implicitní hodnota cm (centimetry)
Horizontální odsazení, o kolik se bude odsazovat v horizintálním směru, implicitně nastaveno 0.02
Odsazené čáry do stejné hladiny, zda budou odsazované čáry kresleny do stejné hladiny jako původní, nebo do hladiny určené GeoWinem, implicitně 1 (do stejné hladiny)


Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)