Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

WMS

Funkce umožní uživateli připojit mapové podklady ze serveru WMS jako rastrovou referenci.

z příkazové řádky:sngWMS

Výběr požadované služby (seznam dostupných služeb je čtený ze soubor GeoWin.gwms umístěného v uživatelské složce)


Přidání nebo smazání služby WMS

Pokud přidáváte novou službu, dojde k ověření adresy.

Nastavení požadavku pro WMS server

Parametr CRS je souřadný systém dat vrácených WMS serverem. Pokud je CRS jiný než EPSG:5514 (S-JTSK), bude transformační službou CUZK provedena konverze.

Vykreslení OrtoFoto rastru a zobrazení dialogu pro ovládání.
 

Manažer WMS
WMS služby - zobrazí dialog pro výběr služby
Aktualizovat okno - v aktuálním pohledu překreslí rastrový podklad (znovunačte ze serveru rastr)
Odpojit WMS - ukončí vykreslování rastru a WMS
Aktualizovat okno automaticky - v zapnutém stavu se při změně pohledu (např. ZOOM) rastr překreslí automaticky.
Kvalita - určuje rozlišení rastru, nejvyšší kvalita je shodná s rozlišením obrazovky.
Průhlednost - nastavuje průhlednost rastru vůči objektům výkresu.
Umístit do pozadí - umístí rastr do pozadí (viz. obrázek)
Transparentní - pokud rastr obsahuje transparetní vrstvu, nebude zobrazena.

Rozlišení rastru
Na server je odesílán požadavek na rozlišení rastru podle rozlišení obrazovky. Rastr bude mít stejné rozlišení, ať bude na displeji detail, nebo celek. Maximální rozlišení je dané službou WMS. Pokud je rozlišení displeje větší než možnosti WMS, tak se rastr zobrazí dlaždicově.

Omezení:
V GstarCADu, do verze 2021,  funguje omezeně "Aktualizace okna" zoomovaním kolečkem myši. Na vině je chyba v API GstarCADu. Nelze použít ani sledování zpráv odesíláných myší. GstarCAD totiž neaktualizuje některé proměnné v reálném čase. 
Pokud je vybrán CRS jiný než EPSG:5514 je zaslán požadavek na transformaci CUZK. CUZK ale nedovede transformovat mezi libovolnými CRS.Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)