Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Mapové značky liniové

z příkazové řádky: snginsertlineTato funkce je tvořena nemodálním dialogem (dialog, který je neustále zobrazený), a umožňuje kreslit linie nebo křivky těchto typu liniových značek:

  • Hraniční linie

  • Plotové linie

  • Linie inženýrských sítí

  • Linie dopravních zařízení

  • Linie pro Rekonstrukce

Kresli (křivka nebo úsečka) se objeví na příkazovém řádku následující výzva:

"Zadejte první bod nebo [Staničení / Odsazení]: " (výjimka jsou 3D úsečky, kde odsazení není)

Odsazení- pokud chcete kreslit dvojitou čáru, zadejte O jako odsazení a definujte hodnotu odsazení, kladná hodnota odsazuje doprava.

Poznámka: v souboru GEOWIN.lne je mimo jiné i definován kód pro odsazení čar, číslo u položky TypeLineOffset= ukazuje na použitý typ liniového objektu, pokud je uvedena hodnota 0, bude se odsazená čára kreslit stejným typem čáry jako vodící. Číslo u položky TypeLineOffset= se vztahuje pouze na skupinu kde je použito

Staničení- polohu počátečního bodu můžete určit též staničením na linii

Nebo můžete rovnou zadat počáteční bod a pak už systém bude nabízet tyto hlášení:

"Zadejte daší bod nebo [Oblouk/Prodluž/Tečna/Kolmo/Vyhladit/Staničení]: "

Zadejte další bod - tuto volbu uživatel nezadává, ale ukáže přímo požadovaný bod (nebo zadá z klávesnice číslo bodu) se kterým chce predešlý bod spojit.
Oblouk- vyzve uživatele k zadání dalších dvou bodů na oblouku  (u bodů oblouku lze zadat číslo bodu z klávesnice až po volbě [Číslo] ).
Prodluž- tato volba prodlouží posledně nakreslenou linii o hodnotu zadanou uživatelem
Tečna- vytvoří tečnu k následujícímu bodu, tzn. je vytvořen oblouk ze dvou bodů  (u bodů oblouku lze zadat číslo bodu z klávesnice až po volbě [Číslo] ).
Staničení - polohu následujcíího bodu zadáte staničením
Kolmice- vytvoří kolmici z posledního bodu o zadané délce a orientaci
Vyhladit- vyhladí práve nakreslenou 2d křivku

Změna vlastností vás vyzve funkce k vyběru objektu u kterého chcete změnit hladinu a typ čáry. Hladinu a typ čáry nastavíte výběrem v dialogu.
Nastavení úchopu

Přepínače:
Kresli ve 3D: kreslí čáry ve 3D
Potlač výpis bodů: pokud je zapnut, vypisuje na obrazovku čísla bodů

Poznámka: Obsah dialogu lze měnit pomocí funkce Manažer liniových značek.

Velikost dialogu není fixní, dá se měnit tažením myši
Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)