Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Nastavení GeoWinu Mapa

z příkazové řádky: sngOptions


Z menu GeoWin Mapa / Nastavení GeoWinu

Nastavení položek definuje vlastnosti GeoWinu Mapa. Údaje jsou čteny z aktuálně připojené šablony a tamtéž popřípadě ukládány.

Uložit šablonu pod názvem: Umožní uživateli uložit současné hodnoty v dialogu do uživatelsky pojmenované šablony, která se po uzavření tohoto dialogu stane aktuální. Definice šablony je zapsána do souboru GEOWINSE.INI, odkud ji můžete později popřípadě odmazat (ale musíte zachovat posloupnost čísel za klíčovým slovem ”mapa”).

Při změně barvy hladiny přepsat stávající:  Pokud uživatel ve funkci Názvy hladin změní u hladiny barvu, tak se může nebo nemusí u již vytvořené hladiny změnit její barva.

Vytvářet výškové kóty u geodet. bodů:- Zapíná/Vypíná vytváření výškových kót při tvorbě geodetických bodů.

U výpočtu vytvářet protokol:- Zapíná/Vypíná zápis o průběhu výpočtu do souboru u výpočetních funkcí. Výsledný soubor má název sestávající z názvu výkresu a koncovky .PTK.

Násobek zoomu: Hodnota se uplatní v těch funkcích GeoWinu, které vycentrují nalezený bod na obrazovce. Funkce dosazuje hodnotu do příkazu ”_ZOOM” ”_C” HODNOTA

Vícenásobné dialogy pro Bodové a Liniové značky: Je-li zapnuto, tak každý další příkaz pro vyvolání dialogu, vytvoří další nový dialog na obrazovce (na pozici předešlého dialogu, nad ním). Počet současně zobrazených dialogů není limitován.

Autokontrola samonačtení GeoWinu: Je-li zapnuto, tak GeoWin pri každém spuštení kontroluje, zda je korektně zapsána cesta ke GeoWinu v adresáři AutoCADu a zda je v registrech AutoCADu pro autonačtení zapsán soubor geowin.arx. V případě, že tomu tak není, opraví to.

Vzdálenost vypisovat na desetinná místa: Počet desetinných míst. Vzdálenosti jsou myšleny pouze ty, které spočítá GeoWin.

Zobrazovat úvodní dialog pro volbu měřítka a šablony: Je-li zapnuto, GeoWin při otevření výkresu, který neobsahuje odkaz na šablonu nebo měřítko zobrazí dialog pro volbu měřítka a šablony. Je-li vypnuto, GeoWin v předešlých případech použije šablonu naposledy použitou.

Přidávat sufix u kreslení inženýrských sítí podle typu uložení: Je-li zapnuto, GeoWin při kreslení inženýrských sítí přidává k názvu hladiny sufix: „-nadzemní“ nebo „-neověřené“. U podzemních ověřených se nic nepřidává.

Oblast pro hledání výskytu linie pro popis bodu: Udává velikost hrany čtverce, ve kterém se bude zjišťovat výskyt nějakého objektu. Toto se používá při výpisu souřadnic z výkresu do souboru a zapnuté volbě Přidat popis.

Počet cyklů ořezávání mapového listu: Hodnota udává kolikrát má proběhnout cyklus ořezání čar přesahující rám mapového listu.

Sestupné třídění pro funkci Profil – volba Hromadně: Profil s vybranými lomovými body metodou Hromadně, setřídí tyto body od daného počátku podle vzdálenosti od největší po nejmenší.

Zapisovat souřadnice prvku ve funkci Zjisti počet prvků: Je-li zapnuto, funkce zapíše vkládací souřadnice nalezených prvků do souboru.

Výška formátu A4: Upravuje výšku A4 v mm

Šírka formátu A4: Upravuje šírku A4 v mm

Vizualizace formátu A4 pri tažení: Je-li zapnuto tak při vkládání orámování ihned vidíte rozvržení A4 v rámecku.

Formát vypisovaných bodů (čísla bodů a jejich souřadnic při tisku do souboru nebo na obrazovku).

Číslo bodu: Hodnota udává kolik znaku bude číslo bodu celkem zabírat (i s doplněnými mezerami).

Souřadnice Y (X/Z): Hodnota udává kolik znaku bude souřadnice (Y/X/Z) celkem zabírat (i s doplněnými mezerami).

Přesnost na desetinná místa: Hodnota udává na kolik desetinných míst se budou souřadnice vypisovat

Ostatní formáty:

Předpona pro číslo popisné: Znaky které se přidají pred Vámi zapsané císlo.

Kóty a oměrné na desetinná místa: Nastavuje na kolik desetinných míst se budou vytvářet kóty a oměrné GeoWinu

Výškopisné šrafy

Délka krátkých úseček automaticky: Nastaví délku krátkých úseček z údaje v kolonce "Délka krátkých úseček". V opačném případě můžete délku krátkých úseček nastavit graficky pri tvorbě šraf ve výkrese

Rozestup dlouhých šraf:- Hodnota nastavuje rozestup dlouhých šrafovacích úseček

Délka krátkých úseček pro automatiku: Nastavíte délku krátkých úseček, která bude automaticky použita pri tvorbě šraf ( pokud je zaškrtnuta volba Délka krátkých úseček automaticky )

Mezera v souvislém šrafování: Nastavíte délku úseku ve kterém se nebude šrafovat.

Délka bloku souvislého šrafování: Nastavíte délku úseku ve kterém se bude šrafovat

Kresba ve 3D - převod oblouku na křivku

V těchto nastaveních definujete parametry převodu na 3D křivku.

3D kresba odsazených čar podle předpisu spojnic

Tyto nastavení ovlivňují chování vykreslování výškově odsazovaných čar v Automatizované kresbě / podle předpisu spojnic

Kontroly čísel bodu na duplicitu:

Upozornit na neznámý kód při Importu/Exportu souřadnic pokud pri načítání/výpisu souřadnic narazí GeoWin na neznámý kód značky (není uveden v aktuální šabloně v sekcích Import/Export codes ) dotáže se uživatele na doplňující informace k doplnění do šablony

Kontrola na duplicitu bodů pro pro doplněné body týká se bodů vkládaných do výkresu funkcí Vytvoř bod, kontrola zjišťuje, zda už existuje ve výkresu bod stejného čísla

Mazat při kontrole duplicity výškovou kótu pokud je kontrola na duplicitu zapnutá a zjistí duplicitní bod, máte možnost při jeho výmazu ponechat jeho výškovou kótu ve výkrese

Mazat při kontrole duplicity tečku bodu pokud je kontrola na duplicitu zapnutá a zjistí duplicitní bod, máte možnost při jeho výmazu ponechat jeho tečku ve výkrese

Rekonstrukce

Konverze jednotek kótování a popisu nastaví kóty a popisy ve výkrese na požadované jednotky,tento převod probíhá volitelně (a / nebo) v kótách, textech a atributech bloku

Není dialog u výšky hrany pro vložení znacky výšky hrany muže uživatel zadávat hodnoty přes dialogový panel. Když je vypnutý, tak funkce automaticky dosadí hodnotu odectenou ze souradnice Y (USS - GLOBAL)

Výška hrany odkaz typu Leader pokud není zatrženo, funkce vloží místo kóty Leader značku GeoWinu

Načtení řezu jako blok při načtení řezu do výkresu,funkce standardně blok s řezem rozloží. Zde máte možnost vložit řez bez jeho následného rozložení

Zacištovat linie vždy pokud není zatrženo, tak funkce začišťuje hrany linií pouze když jsou ve stejných hladinách.

Tlouštka zdi (max.) nastaví vzdálenost pro vyhledávání sdružené linie u zdí. Hodnota je důležitá u funkcí jakou jsou Prostup, Okno atd. Čím větší hodnota, tím větší nároky na paměť a zpomalení funkcí

Polomer kroužku u šipky nastavuje velikost kroužku u schodištní šipky

Velikost šipky nastavuje velikost kroužku u schodištní šipky´

VFK a zábory

Sestavení adresy URL, aktuálnost ke dni katastr na adrese cuzk.cz publikuje soubory s datem 1. dne měsíce, v budoucnu se to ovšem může změnit.

Skutečný den publikace aktuálnost dat je sice k 1. dni měsíce, ovšem fyzicky jsou soubory na web nahrávány později.

Minimální plocha záboru  (min.0.0001) určuje od jaké hodnoty se budou vypisovat  parcely se záborem.

Šrafovací koeficient měřítko šraf je výsledkem operace (měřítkové číslo / 1000 / šrafovací koeficient)

Použít pro šrafy příkaz AutoCADu tato položka je dostupná pouze v AutoCADu! Nahrazuje šrafování pomocí knihovny ARX vestavěným příkazem AutoCADu. V knihovně ARX je chyba, která způsobuje, že se nezobrazí plocha šraf ve vlastnostech entity a nekorektně zobrazí šrafy typu SOLID.

Definiční složka

určuje kde jsou umístěné soubory s nastavením (šablony, tabulky hladin atd.) a mapové značky. Implicitní hodnota je c:\user\public\documents\geowin\. Pokud nastavíte jinou složku, tak se do ní můžou překopírovat soubory z původní (pokud složka neobsahuje soubor standard.hld). Když je přepínač vypnutý, tak je složka nastavena na implitní hodnotu.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)