Home
GeoWin Mapa Prev Page Prev Page
GeoWin Mapa
Mapové značky
Bodové značky
Liniové značky
Manažer linií
Vložení rozpisky
Vložení značky na linii
Operace s body
Obecné informace
Asociace bodu s tečkou
Automatická kresba podle kódů
čísla bodů ve 3d pohledu
Doplnění bodu
Editace výškové kóty
Hromadné doplnění bodů
Hromadná interpolace bodů
Hromadné přečíslování bodů
Hromadná změna výšek bodů
Identifikace bodu
Interpolace výšky
Kontrola duplicity
Najdi bod
Načtení bodů do výkresu
Převod čísel bodů do formátu KÚ
Souřadnice Z=0
Vymaž body mimo situaci
Výpis bodů do souboru
Editor kódů pro import
Editor kódů pro export
Sdílená složka
Rekonstrukce
Klenba v pohledu
Kótování
Načtení řezu
Načtení a oprava řezu
Obklady zdí
Odsazení zdi
Okótování otvoru
Popis podlaží
Prostup ve zdi
Prvky krovu
řez schodištěm
Schodiště
Sklopená klenba
Vsazení dveří
Vsazení okna
Výška stropu
Vsazení šipky
Vytvoření řezu
Výklenek ve zdi
3d pohled
Výstupek
Výška hrany
Přehledka bodů PBPP
Začištění linií
Změna měřítka
Výpočty
Helmert
Konstrukční oměrné
Přechodnice
Ostatní výpočy
Výškopis
Příprava digitálního modelu
Výšková interpolace 3dkřivky
Výškopisé šrafy
Vrstevnice
Popis situace
Parcelní čísla
Popis situace
Popis vedení inž.sítí
Pomůcky
Aktualizace kót
Editace databáze parcel
Hladiny výkresu
Identifikace KÚ
Import katastrální mapy
INSPIRE služby
Kontrola křížení
Mapové listy
Místopisy
Nastavení prostředí
Nastavení výstupu Záborů do XLS
Natočení situace
Nový výkres
Obnovení menu
Orámování situace
Ostatní
Pasporty
Podélný profil
Prodloužení Úsečky
Převod kresby ze 2D do 3D
Převod oblouku na křivku
Rotace textu
Rozšířené mazání
Spojení 3dkřivek
Statistika
Styl vazby
Uživatelské menu
Ostatní
Vytvoření detailu
Vytvoření vazby mezi objekty
Vztyčení kolmice
WMS služby
Zábory pozemků
Změna linií na chráničku
Změna měřítka
Zobrazení vazby mezi objekty

Mapové značky bodové

z příkazové řádky: snginsertsymbol


Veškeré značky v systému GeoWin Mapa ( jak pro mapování, tak i pro rekonstrukce ) jsou tvořené bloky ( umístěné ve složce \SYMBOL\STANDARD\ - tato složka definována v šabloně pod položkou ZNAČKY= ).

Vložení značky z dialogu do výkresu, provedete dvojitým poklepáním myší na požadovanou značku ze seznamu.

Orientaci značky po vložení lze zvolit buď ”Sever”, ”Otočit” nebo ”Linie”.

  • K severu: značka se po vložení orientuje k severu, bez možnosti dalšího natočení

  • Otáčet po vložení: značku po vložení lze natočit graficky uživatelem

  • Podle linie: značka se automaticky orientuje podle linie, na kterou je vložena

Uživatel může použít k vložení značky kurzor nebo zadat číslo z klávesnice.

V některých případech je vhodné vložit značku s úchopem nastaveným na ”NIC” – k tomu slouží přepínač Vypnout úchopovací mód.

Funkce umožňuje (ze submenu) vytvořit novou značku, zrušit značku, či editovat parametry vložení.

V některých případech není možné značku zapsat na disk z důvodu oprávnění. Možností je spustit AutoCAD v režimu správce (pravým tlačítkem na ikonce AutoCADu vyberete "Spustit jako správce", nebo nastavit jinou složku pro definiční soubory.

Nová sekce:

Nová značka:

Editace parametrů vložení:

Nová hladina: pokud je vybrána, tak nahrazuje hladinu sekce.

Obsluha značek se děje pomocí dialogového panelu, kde se dají shora uvedené věci nastavit. Dialogový panel je rozčleněn na dva rolovací seznamy, náhled na značku a nastavovací tlačítka.
V horním rolovacím seznamu jsou zobrazeny všechny dostupné značky z aktuálně vybraného tématu.V dolním rolovacím seznamu jsou značky rozčleněny podle tématu, ke kterému se mohou vztahovat.

Definice značek a skupin je čtena ze souboru GeoWin.sym (Rekonstrukce.sym), který má následující strukturu:

[Mapping symbol 15]
label=Moje značky
layercode=0
značka1=Popis značky, název bloku, kód funkce
značka2=Popis značky, název bloku, kód funkce

Uživatel může vytvářet nové definice skupin, tak že vytvoří novou skupinu s názvem o číslo větší než posledně použitá. Například: [Mapping symbol 15].
Každá skupina musí obsahovat položku "LABEL" s názvem skupiny značek a "LAYERCODE" s kódem hladiny, který se má použít při volání funkce. Kódy hladin jsou definovány v příslušných souborech s koncovkou .HLD.
Novou značku přidáte ke skupině tak, že naposledy použitou položku "značkaX" zvýšíte o jednu a přidáte za rovnítko popis značky a název bloku (bez .dwg) a kód funkce, oddělovačem položek je čárka.

Kód funkce uvedený na konci řádku, ovlivňuje jak se bude značka vkládat do výkresu:

kód funkce 0 ...značka po vložení nic nemodifikuje, lze použít orientaci uživatelem nebo podle linie
kód funkce 1 ...značka po vložení modifikuje text čísla bodu podle vzoru bodu PBP, nelze vybrat bod, ale pouze text bodu, nelze aplikovat orientaci značky uživatelem nebo podle linie.
kód funkce 2 ...značku lze vložit buď přes text bodu (v tom případě ho modifikuje jako PBP), nebo kurzorem ukázat bod (v tomto případe se nic nemodifikuje ), nelze aplikovat orientaci značky uživatelem nebo podle linie
kód funkce 3 ...značku lze vložit buď přes text bodu (v tom případe ho modifikuje jako PBP), nebo kurzorem ukázat bod (v tomto případe se nic nemodifikuje ), po jejím vložení se ořežou linie nacházející se uvnitř ní, nelze aplikovat orientaci značky uživatelem nebo podle linie
kód funkce 4 ...po vložení značky se ořežou linie uvnitř ní, nelze aplikovat orientaci značky uživatelem nebo podle linie
kód funkce 5 ...značka se vkládá na úsečku nebo křivku (v místě vyběru ) a orientuje se automaticky podle objektu

Podmínkou toho, aby bylo možné po vložení značky ořezat linie nacházející se uvnitř ní, je to, aby samotná značka obsahovala objekt typu KRUŽNICE (CIRCLE). GeoWin totiž při vložení značky čte definici DWG bloku a když narazí na KRUŽNICI zjistí si její poloměr a ten použije pro velikost oblasti pro ořezání.

Upozornění při tvorbě nových značek:

Pokud budete definovat novou značku, je lepší, aby jednotlivé objekty byly vytvořeny v hladině „0“ a barve 7 (bílá). Hladina a barva je nastavována funkcí pro vkládání značek.
Nezapomeňte též na měřítko vytvářeného bloku. Pokud vytváříte značku v měřítku v jakém je aktuální výkres, zaškrtnete přepínač Přepočítat měřítko značky do ref. 1:1000.
značky pro Mapování jsou vkládány do výkresu v aktuálním měřítku, ale značky pro Rekonstrukce jsou vkládány bez měřítka

Poznámka:

Pokud přepínáte v jednom sezení AutoCADu mezi šablonami GeoWinu, a zároveň je manažer bodových značek viditelný, projeví se změny v obsahu až po jeho (manažeru značek) ukončení a opětovném spuštení.

Velikost dialogu není fixní, dá se měnit tažením myší
Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)