Home
GeoWin DTM Prev Page Prev Page
GeoWin DTM
Popis programu
Poznámky k DMT
Nastavení
Trojúhelníková síť (TIN)
Trojúhelníková síť
Editace trojúhelníkové sítě
Načtení 3dploch
Sloučení TIN
Vybarvení trojúhelníkové sítě
STL Import/Export
Export souřadnic vrcholů
Export povinných hran
Hypsometrie
Objemová TIN
Mřížka bodů
Vrstevnice
Vrstevnice
Popis vrstevnic
Profil a řezy
Profil terénu
Značky pro příčné řezy
Editor nivelety
Návrhová linie
Popis sklonu nivelety
Aktualizace sklonů
Vložit výškovou kótu
Vypsat data nivelety
Vložit kolmé popisy
Přenesení řezu do profilu a situace
Přenesení vzorového řezu do situace
Přenesení profilu do situace
Přenesení 3dkřivky do profilu
Vytvoření příčných řezů ze vzorů nivelet
Přenesení profilu do řezů
Zakružovací oblouk
HEC-RAS vodní tok
Editace křivky
Vložení vrcholu do křivky
Vložení oblouku do 2dkřivky
Zrušení vrcholu křivky
Umístění křivky na terén
Převod oblouku na 3dkřivku
Převod 2dkřivky na 3dkřivku
Otočení směru křivky
Převod objektů na uzavřenou křivku
3d odsazení linie
Zjednodušení 3dkřivky
Editor výšek 3dkřivky
Převod 3DCURVE na 3dkřivku
Operace s body
Načtení souřadnic bodů ze souboru
Výpis souřadnic bodů do souboru
Vložení bodu do výkresu
Najít bod podle čísla
Editace bodu
Vykreslení bodu
Přečíslování bodů
Změna výšek
Hromadné doplnění bodů
Rozložení bodu na text
Automatická kresba
Kódy pro automatickou kresbu
Výpočty
Vytyčovací prvky oblouku
Výpočet objemu
Určení výšky bodu
Plocha
Spádnice
Ostatní
LandXML
Google Earth
Konkávní polygon
Technické šrafy
Přechodnicový oblouk
Mapové značky a linie
Převod kresby do 3D
Rozložení 3D plochy na křivku
Obnovení menu
Připojení rastru
Rozšířené mazání
Staničení křivky
WMS

Popis programu GeoWin DMT


GeoWin-DMT je interaktivní grafická nadstavba AutoCADu / BricsCADu a GstarCADu vytvářející nepravidelnou trojúhelníkovou síť (TIN) s povinnými hranami z množiny bodů zadané uživatelem. 
Z této trojúhelníkové sítě lze generovat vrstevnice, podélné / příčné profily terénu a počítat kubatury.
Teoreticky by mělo jít zpracovat neomezené množství bodů, ale aplikace je omezena množstvím dostupné paměti RAM. Čím vyšší je stupeň vyhlazení, a počet bodů, tím větší nároky na paměť..Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)